Obchodní podmínky

obchod-podminky-1200

Obchodní podmínky – postup při koupi bytu

  • Kupující si závazně zarezervuje byt podpisem Rezervační smlouvy a složením rezervačního poplatku. Rezervační smlouva je platná do podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
  • Po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradí kupující první splátku ve výši 10% z celkové kupní ceny, do které se započítává již uhrazený rezervační poplatek.
  • Po dokončení hrubé stavby budovy uhradí kupující druhou splátku ve výši 20% z celkové kupní ceny (na tuto úhradu lze již čerpat hypoteční úvěr). Druhá splátka bude uhrazena na základě výzvy prodávajícího.
  • Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení, zkolaudování, převzetí budovy a konkrétní bytové jednotky. Po podpisu kupní smlouvy uhradí kupující třetí splátku ve výši 70% ze zbývající části kupní ceny a převedení bytu na nového vlastníka (kupujícího).

Klientská změna

Klientskou změnou se rozumí změna standardního provedení bytu. Rozsah klientské změny, se projednává se zástupcem prodávajícího a zástupcem zhotovitele.

Postup při sjednávání klientské změny

Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na kupní cenu je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím vypracování klientské změny. Zhotovitel zajistí provedení úpravy bytové jednotky nebo jejího standardu. Není možné jednat o změně ovlivňující statiku a vnější podobu objektu, výměru bytových jednotek nebo společných prostor. Není též možné realizovat požadavky, které by vedly k ohrožení termínu kolaudace, dokončení stavby nebo předání bytových jednotek jednotlivým kupujícím./

Činnost na zpracovávání klientské změny bude zahájena po podpisu žádosti o klientskou změnu a úhradě paušálního poplatku ve výši 20 000 Kč zhotoviteli.

Po zpracování cenové kalkulace klientské změny bude předložena kupujícímu k odsouhlasení. Cenovou kalkulaci bude třeba odsouhlasit do 5 pracovních dnů. Po odsouhlasení cenové kalkulace bude uzavřen dodatek Smlouvy o Smlouvě budoucí kupní na předmětnou klientskou změnu. Klientská změna bude uhrazena na základě faktury se splatností 14 dnů, která bude vystavena následně po uzavření dodatku Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Klientskou změnu je možné uhradit i v rámci hypotečního úvěru, po předchozím projednání s prodávajícím.

Klientská změna se provádí až po uhrazení celé její ceny dle dodatku Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.